fbpx

החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א – 1962 היא החוק באמצעותו גובה מדינת ישראל את מס מתושביה. עד כאן אנו מניחים שלא הפתענו אתכם. אך, האם ידעתם שהמדינה מאפשרת לקבל החזר מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו, כלומר אשר עברו את גיל 18? ההתמודדות במצבים אלו היא קשה ומורכבת, בלשון המעטה. על כן, ובמטרה לנסות ולהקל על סיטואציה מורכבת זו, מאפשרת המדינה לקבל הטבות מס משמעותיות.

החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו

סעיף 45(א) לפקודה קובע זיכוי בדמות נקודות מס לנטולי יכולת: "יחיד שהיה תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי עבור כל ילד כאמור".

על פי המפורט, אותו זיכוי משמעותי (הפחתה בחבות המס של ההורים) יינתן עד להגעתו של הילד לגיל 18. עם זאת, באחוז גבוה מן המקרים ימשיכו ההורים לתמוך ולטפל בילדיהם גם מעבר לגיל 18. בהתחשב בכך, מגדיר החוק את התנאים המצטברים, אשר באם מתקיימים, ימשיכו ההורים לקבל החזרי מס להורים נטולים יכולת שבגרו:

 • בגירים מעל גיל 18 ימשיכו להיחשב על פי החוק כ-"ילדים" באם הם מקבלים קצבת נכון מהמוסד לביטוח לאומי, וזאת בעקבות הגדרתם כמשותקים, פגועי נפש, עיוורים או מפגרים.
 • בין אם גר הבגיר גר בדיור מוגן או במוסד אך נתמך על ידי הוריו. חשוב להדגיש כי אין הכוונה רק באם גר הבגיר מחוץ לביתו (בהוסטל, דיור מוגן או דיור במסגרת קהילתית תומכת) או לאו, שכן הזכאות נקבעת בהתאם למידת התמיכה בו על ידי הוריו.
 • באחת מן החלופות הבאות:
 • הבגיר אינו עובד ומקבל קצבת נכות בגין שיתוק (אשר אובחן על ידי נוירולוג מומחה), עיוורון (בעל תעודת ליקוי ראיה) או בעל מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • הבגיר עובד ושווי הכנסתו אינו עולה על פעמיים שווי קצבת הנכות לה זכאי.
 • מבחן הכנסה בו על הבגיר לעמוד:
 • בגיר עם מוגבלות עם בןת זוג: הכנסתם החייבת של השניים אינה עולה על 268,000 ₪ (החל מחודש ינואר 2018).
 • בגיר עם מוגבלות ללא בןת זוג: הכנסתו החייבת לא עלתה על 167,000 ₪ (החל מינואר 2018).

הורים לילדים נטולי יכולת החזרי מס

אז… היכן מתחילים?

את בקשת הזכאות יש להגיש לפקיד השומה, תוך כדי צירוף המסמכים הבאים:

 • מילוי טופס 3286 המפרט את מידת זכאותו של הבגיר לקצבת נכות לתקופה של יותר משנה. חשוב להדגיש, ובמטרה לעמוד בתנאי הזכאות, כי על הבגיר להיות זכאי לדרגת אי כושר העולה על 75%.
 • צירוף פרוטוקול ועדה רפואית של ביטוח לאומי המפרט באופן מקיף את מצבו הרפואי החריג של הבגיר.
 • צירוף טופס מספר 127 מידי רופא מומחה המפרט באופן מלא את מצבו הרפואי של הבגיר. החל מחודש דצמבר 2017, בידם של הורים לילד המקבל קצבת נכות לקבל את נקודות זיכוי המס ישירות מהמעסיק ואינם נדרשים בהגעה למשרדי מס הכנסה מילוי טופס 127.

אנו מניחים שלא ידעתם כי כל אזרח במדינת ישראל, מעצם היותו אזרח, זכאי ל-2.5 נקודות זיכוי במס. חשוב לציין כי נקודות הזיכוי שניתנות במסגרת החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו, ניתנות בנוסף לאותן 2.5 נקודות. בנוסף לכך, הורים לשני ילדים העומדים בתנאים יוכלו לקבל 4 נקודות זכות.

החזר רטרואקטיבי

חשוב להדגיש כי ניתן לקבל החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו גם באופן רטרואקטיבי, ועד ל-6 שנים קודם להגשת הבקשה, בתוספת ריבית והצמדה. על מנת לעשות כן, יש להגיש בקשה להחזר מס במשרדי רשות המיסים, כמקובל. חשוב להגיש בקשה מקיפה ומפורטת ככל הניתן (חשוב – את הבקשה יש להגיש בכל שנה מחדש), זאת על מנת לנסות ולהגדיל את סיכוייכם לקבלת החזרי אלו, אשר בידם להקל על חייכם באופן ניכר. ניתן לעשות כן הן על ידי איגוד עצמי של המסמכים והאישורים הנדרשים, והן על ידי שכירת שירותיה של חברה מקצועית אשר תחום עיסוקה הוא בחינת זכאות לקבלת החזרי מס.