- Taxes-Refund -

פטור ממס הכנסה – הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני

על פי החוק, מחויבים מעסיקים בישראל להפריש אחוז מסוים משכר העובדים עבור ביטוח פנסיוני. ההפרשות לביטוח הפנסיוני נחלקות בין המעסיק לעובד ולא ניתן לבקש לבטל אותן. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על הפרשות אלו.

אז מי זכאי לפטור ממס הכנסה על הפרשות מעסיק לביטוח פנסיוני ואיך ניתן לקבל את הפטור? על כך בכתבה הבאה.

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

בדקו זכאות ב- 30 שניות ⭣

ביטוח פנסיוני ממקום העבודה – איך זה עובד?

החל משנת 2008, חייב כל מעסיק בישראל להפריש אחוז מסוים משכר העובד לביטוח פנסיוני עבורו. שיעור ההפרשות עומד נכון לשנת 2020 על 18.5 אחוזים מהשכר של העובד כאשר 6 אחוזים מתוכם יופרשו על חשבון העובד ושאר האחוזים (12.5) יופרשו על חשבון המעסיק.

ההפרשות של המעסיק נחלקות ל-6.5 אחוז עבור רכיב התגמולים ו-6 אחוז עבור רכיב הפיצויים. הסך הכולל של ההפרשות יועברו לביטוח פנסיוני על פי בחירת העובד. ניתן לבחור הן בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים וכן העובד זכאי להחליט בעצמו לאיזו חברת ביטוח יופרשו הכספים. האחוזים יחושבו על פי שכר הברוטו של העובד לא כולל שעות נוספות או על פי השכר הממוצע במשק כאשר חובת המעסיק תקפה לנמוך מביניהם.

פטור ממס הכנסה – הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני

העובד יכול להשפיע על האופן בו ייחסכו כספי הביטוח אך אינו יכול לבטל את ההפרשות לביטוח, לא על חשבונו ולא על חשבון המעסיק. כמו כן, במידה וקיימים הסדרים מיוחדים במקום העבודה לגבי ביטוח פנסיוני, על העובד ועל המעסיק להפריש כספים לפי הסדר זה במידה והתנאים שבו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בחוק.

החוק לגבי הפרשות לביטוח פנסיוני תקף לגבי כל עובד שמלאו לו 21 שנה או עובדת שמלאו לה 20 שנה וכן תקף לגבי עובדים אשר ממשיכים בעבודתם לאחר גיל הפרישה.

מתי המעסיק מחויב להפריש לביטוח פנסיוני?

באופן עקרוני, החוק מחייב את המעסיק להתחיל את ההפרשות לביטוח פנסיוני עבור העובד רק לאחר 6 חודשי עבודה. עם זאת, במקרים בהם לעובד קיים כבר ביטוח פנסיוני פעיל, הוא זכאי להפרשות לאותו ביטוח החל מיומו הראשון בעבודה על מנת לשמור על רצף ביטוחי.

ברם, במקרים כאלו המעסיק יכול לבחור להפריש לעובד את הכספים לביטוח הפנסיוני באופן רטרואקטיבי לאחר השלמת שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס, על פי המוקדם מבניהם.

מתי ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על הפרשות מעסיק לביטוח פנסיוני?

באופן כללי, רכיבי המשכורת של העובד, וביניהם ההפרשות השונות נחשבים לחלק מהכנסתו ועל כן הוא מחויב בתשלום מס עליהם על פי מדרגות המס המתאימות.

עם זאת, במקרים של הפרשות מעסיק עבור גורמים כמו ביטוח פנסיוני, ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על הפרשות הנמוכות מגובה מסוים. התנאים לקבלת פטור ממס הכנסה על הפרשות מעסיק לביטוח פנסיוני הם כדלהלן:

  1. הסכום הכולל של ההפרשות לביטוח הפנסיוני יחד עם הפרשות המעסיק לביטוח אובדן כושר עבודה, לא עולה על סך של 7.5 אחוז ממשכורתו של העובד.
  2. אותו סכום משותף של הפרשות מעסיק לא עולה על תקרה שנקבעה בחוק. נכון לשנת 2020 מדובר בתקרה על סך של 1,978 ש״ח.

במידה והמעסיק מפריש לביטוח הפנסיוני ולביטוח אובדן כושר עבודה עבור העובד סכומים העולים על גובה התקרה או על אחוז השכר שנקבע, הסכומים אשר נמצאים מעל התקרה יחויבו במס הכנסה כנדרש בחוק. כלומר, אם המעסיק מפריש סכום הנמוך מהתקרה הקבועה בחוק אך גבוה מהאחוזים הנדרשים, החלק בהפרשות מעל תקרת האחוזים יחוייב במס הכנסה.

באותו אופן, הפרשה של סכום הנמוך מהאחוז הנקבע בחוק (7.5) אך גבוה מהתקרה הקבועה (1,978) יחויב במס הכנסה בחלק הגבוה מהתקרה. חשוב לציין כי בחישוב הסכום לצורך פטור ממס יש לכלול הן את ההפרשות עבור הביטוח הפנסיוני והן את ההפרשות עבור ביטוח אובדן כושר עבודה אך לא לכלול את הפרשות המעסיק עבור רכיב פיצויי פיטורים.

בנוסף, כדאי לדעת כי אותם סכומים פטורים ממס (כלומר אלו אשר עומדים בתנאי התקרה והאחוזים שנקבעו בחוק), לא רק שאינם מחויבים בתשלום מס הכנסה, אלא גם אינם מחוייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי.

השינוי בתקרת ההפרשות לביטוח פנסיוני הפטורה ממס לאורך השנים

הרכיב המשמעותי בקבלת הפטור ממס הכנסה על הפרשות לביטוח הפנסיוני הוא התקרה השקלית הקבועה בחוק. תקרה זו, משתנה משנה לשנה על פי החלטות הממשלה ובהתאם לשיקולים שונים הקשורים בשכר הממוצע במשק ובדרישות מיסים שונות.

להלן טבלה המציגה את השינוי בגובה התקרה השיקלית להפרשות לביטוח פנסיוני לאורך השנים האחרונות:

שנה סכום התקרה שנקבעה
2020 1,926 ש"ח
2019 1,926 ש"ח
2018 1,858 ש"ח
2017 1,814 ש"ח
2016 1,775 ש"ח
2015 2,778 ש"ח
2014 2,726 ש"ח

כפי שניתן לראות בטבלה, גובה התקרה עבור הפטור ממס משתנה בכל שנה ויכול הן לעלות והן לרדת בהתאם לשיקולים השונים של הממשלה ורשויות המיסים. על כן, חשוב לבחון בכל שנה את גובה התקרה העדכני ולהשוות אותו לסכומים המופרשים במשכורת.

לעיתים, שינוי כלשהו בגובה התקרה יכול להוביל לתשלום מס גבוה יותר ואפילו לעליית מדרגת מס אשר יכולה להשפיע באופן מהותי על השכר נטו באותה שנה. כמו כן, לעיתים חישוב לא נכון של גובה ההפרשות בשנת מס מסוימת יכול להוביל לתשלום מס גבוה מהנדרש. במקרים כאלו, יש לבחון אם אכן נפלה טעות בחישוב ואם כן, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור אותם רכיבים עד ל-6 שנות מס לאחר המקרה.

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

פטור מס הכנסה

פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות ניתן עבור בעלי תעודת עיוור, אנשים שהגישו לפני דצמבר 21 בקשה לקביעת נכות ונקבעה להם

קרא עוד »
×

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה