- Taxes-Refund -

דמי ביטוח לאומי לחבר קיבוץ

חברי הקיבוצים בישראל מחויבים, ככלל אזרחי ישראל, לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם להכנסתם. עם זאת, מרבית חברי הקיבוץ לא זוכים לקבל הכנסה חודשית, אלא מעבירים את הכנסתם לקיבוץ ובתמורה לכך זוכים להטבות שונות מתוקף החיים המשותפים בקיבוץ. אז איך מחושבים דמי ביטוח לאומי לחברי קיבוץ? מי החברים אשר זכאים לתשלום ביטוח לאומי דרך הקיבוץ? ומה התקנות לגבי הקצבאות המגיעות לאותם חברים מהביטוח הלאומי? על כך בכתבה הבאה.

דמי אבטלה לחבר קיבוץ – איך מחשבים את גובה התשלום?

בניגוד לעובדים שכירים רגילים, חברי קיבוץ לרוב לא מקבלים שכר חודשי רגיל אלא סכום מופחת עבור שימוש אישי ושאר המשכורת באה לידי ביטוי בהטבות השונות המתקבלות מתוקף החיים בקיבוץ שיתופי. על כן, חוק הביטוח הלאומי משנת 1995 מציב כללים שונים לקביעה מיהו חבר קיבוץ הזכאי לתשלום דמי הביטוח על ידי הקיבוץ ואיך מחשבים את דמי הביטוח עבור חברי הקיבוץ השונים. באופן כללי, על מנת להיות זכאי לתשלום דמי ביטוח לאומי דרך הקיבוץ, על החבר לעמוד בתנאים הבאים:

עצור! קבל החזר מס מהמדינה

חברת WinTax מציעה בדיקה מהירה לבדיקת זכאות להחזר מס אונליין.

הבדיקה בליווי חברה פרטית להחזרי מס בעלת רישיון, אנו מייצגים מורשים מול מס הכנסה.

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

רלוונטי אליכם? קבלו את כספכם בחזרה מהמדינה!

התחילו בדיקת זכאות ב-30 שניות!

גלו זכאות ב- 30 שניות >>

החזר מס לשכירים - בדקו עכשיו
דקות
שניות
 1. הוא חבר קיבוץ רשום או מועמד לחברות בקיבוץ.
 2. הוא עובד בקיבוץ.

 

לגבי אופן חישוב השכר עבור דמי ביטוח לאומי, יש לשקלל את הגורמים הבאים בהכנסתו של החבר בקיבוץ:

 

 1. שווי השירותים – מתוקף החיים בקיבוץ, זכאים החברים לתנאים והטבות שונות הניתנות להם ללא תשלום עבור עבודתם בקיבוץ. את השירותים יש לחשב הן עבור החבר והן עבור בני זוג או ילדים אשר בגינם הוא זכאי לנקודות זיכוי. השירותים כוללים את הרכיבים הבאים:
 • דיור – חישוב שווי הדיור מוגדר כ-7.5 אחוז מ״סכום בסיסי״ – מדובר בסכום הנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי בכל שנה קלנדרית ומשמש לחישוב קצבאות שונות. בשנת 2020 הסכום הבסיסי עומד על 8,915 ש"ח.
 • אספקת מחיה – חישוב העלות של אספקת המחיה אשר מספק הקיבוץ לחבריו או משלם לחבריו בעבורן. החישוב כולל גם סכומים הפטורים ממס הכנסה או מדמי ביטוח לאומי.
 • טובות הנאה נוספות – כלל טובות ההנאה אשר מספק הקיבוץ לחבריו – חדר אוכל, בריכה, מכבסה, לימודים, גן ילדים, חוגים, רכבים, ארנונה וטלפונים נייחים או ניידים.

 

 1. פחת – עבור הציוד הצרכני של רכוש שאינו משמש לייצור הכנסה, מלבד מבני מגורים לחברים, יחושבו 90 אחוזי פחת.
 2. גילום – מלבד אלו, יגולמו חלקי העובד בהפרשה לקופת גמל וכן תשלום מס הכנסה.

 

בנוסף למרכיבים אלו, יש גם להתייחס אל מעמדו של החבר במוסד לביטוח לאומי. חבר העובד במשק ישלם דמי ביטוח על פי בסיס הכנסה מלא ואילו חבר המקבל קצבת זקנה ישלם על פי סוג 02, כלומר מחצית מסכום הבסיס.

 

סוגי המבוטחים, שיעור דמי הביטוח והגמלאות להם הם זכאים, מתחלקים ל-9 קבוצות

קובצה 1

סוגי מבוטחים

 • חברי קיבוץ הרשומים בפנקס החברים
 • מועמדים לחברות
 • חבר קיבוץ העובד מחוץ למשק מטעם המשק ללא שכר
 • חבר קיבוץ הלומד מחוץ למשק
 • חבר אשר אינו מקבל שכר מהמעסיק בשל חופשה ממושכת או חופשת מחלה
 • נוער עובד במשק
 • חבר אשר פועל מטעם המשק בתנועת ההתיישבות או במוסדותיה בארץ ובחו"ל, ואשר אינו מקבל שכר

שיעור דמי הביטוח

מופחת – 6.91% מלא – 19.13%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

מלוא הבסיס אשר נקבע  עבור המשק כל עוד אינו נמוך מהמינימום עבור עובד שכיר.

גמלאות

כלל הגמלאות, למעט דמי אבטלה.

 

קבוצה 2

סוגי מבוטחים

 • חברים המקבלים קצבת זקנה וכן עובדים במשק.

שיעור דמי הביטוח

מופחת – 0.38% מלא – 2.02%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

מחצית מן הבסיס שנקבע עבור המשק.

גמלאות

נפגעי עבודה (כולל קצבאות נכות כתוצאה מתאונת עבודה). הבסיס לגמלה הינו מחצית מן בסיס אשר נקבע עבור המשק.

 

קבוצה 3

סוגי מבוטחים

 • "תושבי ישראל" אשר נמצאים במשק וכן עובדים במשק
 • הורים עובדים אשר אינם מקבלים קצבת זקנה
 • נערים מעל גיל 18 הלומדים בכיתה י"ב
 • נערים שסיימו כיתה י"ב ,והם אינם חברים או מועמדים לחברות, עד גיוסם לצה"ל
 • של"ת לאורך תקופת היותם בקיבוץ.

שיעור דמי הביטוח

מופחת – 6.91% מלא – 19.13%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

מחצית מן הבסיס שנקבע עבור המשק

גמלאות

כלל הגמלאות, למעט דמי אבטלה

 

קבוצה 4

סוגי מבוטחים

 • נערים עובדים בגיל 18-15 שנים
 • הורים אשר מקבלים קצבת זקנה וכן עובדים במשק
 • הורים לאחר גיל הזכאות אשר עובדים במשק ואינם מקבלים קצבת זקנה

שיעור דמי הביטוח

מופחת – 0.38% מלא – 2.02%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

30% משכר המינימום

גמלאות

נפגעי עבודה (כולל קצבאות נכות כתוצאה מתאונת עבודה). הבסיס לגמלה הינו מחצית הבסיס אשר נקבע עבור דמי הביטוח במקרה זה.

 

קבוצה 5

סוגי מבוטחים

 • נכים אשר זכאים לקצבת נכות כללית באופן קבוע, בשיעור 75% ומעלה
 • נכים אשר זכאים לקצבת נכות כללית בשיעור של 75% עבור תקופה שמעל שנה או נכים אשר זכאים לקצבת נכות מעבודה באופן קבוע, בשיעור של 100% וכן שוהים במשק

שיעור דמי הביטוח

3.48%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

מחצית משכר המינימום

גמלאות

כלל הגמלאות, למעט דמי אבטלה על פי מחצית משכר המינימום. כמו כן, תגמול מילואים משולם לפי המינימום לתגמול.

 

קבוצה 6

סוגי מבוטחים

 • חיילים וחיילות בשירות סדיר בצה"ל. דמי הביטוח עבור כל תקופת השירות ישולמו מראש.

שיעור דמי הביטוח

מופחת – 3.81% מלא –  14.13%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

מלוא הבסיס אשר נקבע  עבור המשק

גמלאות

כלל הגמלאות, למעט דמי אבטלה

 

קבוצה 7

סוגי מבוטחים

 • עובדי חוץ אשר עובדים מחוץ למשק במשרה בהיקף של 80%-100% וכן עובדים במשק במשרה בהיקף של 20% -1% או נותנים תורניות וגיוסים.

שיעור דמי הביטוח

15.21%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

10% מן הבסיס שנקבע עבור המשק

גמלאות

כלל הגמלאות, למעט דמי אבטלה

 

קבוצת 8

סוגי מבוטחים

 • עובדי חוץ אשר עובדים מחוץ למשק במשרה בהיקף של 80% – 20% וכן עובדים במשק במשרה בהיקף של 20% -0%.

שיעור דמי הביטוח

15.21%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

50% מן הבסיס שנקבע עבור המשק

גמלאות

כלל הגמלאות, למעט דמי אבטלה.

 

קבוצה 9

סוגי מבוטחים

 • עובדי חוץ אשר עובדים מחוץ למשק במשרה בהיקף של 1% – 20% וכן עובדים במשק במשרה בהיקף של 100% -80%.

שיעור דמי הביטוח

15.21%

הבסיס לתשלום דמי הביטוח

90% מן הבסיס שנקבע עבור המשק

גמלאות

כלל הגמלאות, למעט דמי אבטלה

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

×

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה